آکبند

ROTARY ENCODER

هندویل تابلویی قطر 60 DC 5V 100P/R
116 بازدید کل ، 0 امروز
آکبند

HGAIN

قابلیت کنترل تا شش محور قابلیت کنترل با همه کنترلرها
93 بازدید کل ، 0 امروز
آکبند

WIXHC

قابلیت کنترل تا شش محور قابلیت کنترل با همه کنترلرها
95 بازدید کل ، 1 امروز
آکبند

POTABLE HANDWILL

DC 5V قابلیت تنظیم برای سه حالت/1-10-100 6 محور
86 بازدید کل ، 0 امروز