انواع سیستمهای کنترل

در این باره می توان گفت که در رابطه با طریقه کنترل سیستمهای CNC به چند گروه که در عمل با هم تفاوت دارند تقسیم می شود. که این سه گروه عبارتست…

1- کنترل نقطه به نقطه

2- کنترل برش مستقیم

3- کنترل قوسی

الف.. کنترل نقطه ای


در این روش کنترل نقطه به نقطه اجازه می دهد تا ابزار برش با سرعت زیاد در طول حرکت خود بدون درگیری با کار حرکت نماید. مسیر حرکت را نمی توان کنترل نمود.

در کنترل نقطه به نقطه فقط موقعیت مقطه مورد نظر می باشد و مسیر رسیدن به نقطه دلخواه و اختیاری است.

از این نوع کنترل در دستگاههای مانند سوراخ کاری، پرس پنچ و مونتاژ قطعات و در حرکت آزاد ابزار استفاده یم شود.

این کنترل بسیار ساده بوده و محورهای حرکت مستقل از یکدیگر عمل می کنند و با رسیدن هر محور به نقطه انتهائی حرکت آن متوقف شدهن و سایر محورها نیز حرکت می کنند.

توجه

در کنترل نقطه ای عمل ماشینکاری بعد از رسیدن به نقطه هدف انجام می گیرد.

با این روش نمی توان کمانهای غیرمشخص را ایجاد کرد.

مسیر پیوسته


در این کنترل علاوه بر نقطه ابتداء و انتهاء مسیر حرکت ابزار نیز مورد نظر است. در این نوع کنترل بایستی همیشه نسبت به سرعت محورها معادل ضریب زاویه خط تماس بر مسیر باشد.

این نوع کنترل پیچیده تر از کنترل نقطه به نقطه است و نیاز به اندازه گیری دقیق تر دارد به عبارت دیگر به کنترل مداوم حرکت محورها نیاز دارد.

برش هرگونه کمان و هر زاویه با این روش بسیار ساده است دستگاههای مسیر پیوسته این قابلیت را دارند تا موتورهای خود را در سرعتهای مختلف حرکت دهند.

انواع حرکات


1- حرکت خطی یا برش مستقیم..

وقتی که یک ابزار از نقطه شروع به سمت نقطه هدف حرکت کند و این حرکت در امتداد خط مستقیمی باشد آن را حرکت خطی می گویند. اگر سیستم دو محور قابل کنترل داشته باشد و یا سه محور قابل کنترل وجود داشته باشد در این شکل خطی در فضا بین نقطه های و در حرکت خطی از دو نوع سیستم اندازه گیری استفاده می شود.

1- سیستم نسبی IneReMenTaLS

2- حرکت دایره ای و برش قوسی..

هرگاه حرکت ابزار از نقطه ای شروع و بخ طرف هدف در طول یک مسیر داریه ای باشد آن را حرکت دایره می گویند.

3- حرکت قوسی..

این نوع کنترل امکان حرکتهای خطی و قوسی را در سه جهت به طور همزمان فراهم می سازد یعنی سه محور می تواند نسبت به هم گردش داشته باشند.