فرق بین NC و CNC

سیستمهای NC


دارای سیستم کنترل بررزوی ماشین ابزار هستند که اجازه می دهند تا برنامه ای خارج از ماشین تهیه شده، وارد گردد. برنامه های NC می توانند (برروی ماشین)

1- شروع و نگهداشته شوند.

2- اما نمی توانند بوسیله ماشینکاری تصحیح شوند.

ابعاد ابزارها و نگهدارنده هیا آنها از قبل در برنامه ها منظور می گردد و ماشینکاری باید به صول بسیار دقیق ابزارها و ابزارهای قید و بستی را طبق اطلاعات داده شده نصب نماید…

سیستمهای CNC


در اینگونهئ سیستمها ماشین ابزار مجهز به یک کامپیوتر است و این ماشینکار را نه فقط قادر می سازد تا برنامه های NC را اجراء نماید بلکه به او اجازه می دهد تا خود برنامه را نوشته و پس از وارد نمودن آن ادقام به تصحیح آن نمایند.