آکبند

ROTARY ENCODER

هندویل تابلویی قطر 60 DC 5V 100P/R
301 بازدید کل ، 2 امروز
آکبند

HGAIN

قابلیت کنترل تا شش محور قابلیت کنترل با همه کنترلرها
228 بازدید کل ، 1 امروز
آکبند

WIXHC

قابلیت کنترل تا شش محور قابلیت کنترل با همه کنترلرها
223 بازدید کل ، 0 امروز
آکبند

828D

امکان اتصال به درایو آنالوگ را دارد.
303 بازدید کل ، 1 امروز